МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
10.09.2008 N 464
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2009 р.
за N 18/16034

 
Про затвердження Порядку організації
та проведення перевірок суб'єктів
господарювання щодо дотримання вимог
природоохоронного законодавства

 
     Відповідно до Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ), Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1524 ( 1524-2006-п ), Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Порядок організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства, що додається.
 
     2. Державній екологічній інспекції (Костров М.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.
 
     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища Тригубенка С.М.
 
 Міністр                        Г.Філіпчук 
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
10.09.2008 N 464
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2009 р.
за N 18/16034

 
ПОРЯДОК
організації та проведення перевірок суб'єктів
господарювання щодо дотримання вимог
природоохоронного законодавства

 
1. Загальні положення
 
     1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ), Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1524 ( 1524-2006-п ), Положення про Державну екологічну інспекцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 N 1520 ( 1520-2001-п ).
 
     1.2. Цей Порядок визначає процедуру проведення перевірок з питань здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища та оформлення їх результатів.
 
     1.3. Цей Порядок поширюється на державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, Державної екологічної інспекції в областях, містах Києві та Севастополі, Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державної екологічної інспекції Азовського моря, Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції (далі - органи Мінприроди) та суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб).
 
     1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
     акт перевірки - документ, який фіксує факт проведення планових, позапланових перевірок суб'єктів господарювання і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища та його дотримання;
     державний інспектор - Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного, Азовського морів та їх заступники, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища;
     об'єкт перевірки - підприємства, цехи, виробничі майданчики, обладнання, установки, території тощо, які експлуатуються суб'єктами господарювання, в тому числі споруди та інші об'єкти, діяльність яких пов'язана з шкідливим впливом на навколишнє природне середовище (в тому числі їх розміщення, проектування, будівництво, реконструкція та введення в дію), об'єкти природно-заповідного фонду.
 
2. Організація перевірки
та порядок її призначення
 
     2.1. Періодичність здійснення перевірок визначається відповідно до Критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 N 212 ( 212-2008-п ), із урахуванням екологічної ситуації в районі розташування об'єкта перевірки, ступеня і характеру його впливу на навколишнє природне середовище.
 
     2.2. Для здійснення перевірки керівником відповідно органу Мінприроди або його заступником видається наказ про проведення перевірки, який має містити:
     найменування суб'єкта господарювання, підстава перевірки та предмет перевірки;
     період, за який буде здійснюватись перевірка;
     визначення виконавців перевірки із залученням, у разі потреби, спеціалістів інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками).
 
     2.3. На підставі наказу оформляється направлення на проведення перевірки (додаток 1), яке підписується керівником або заступником керівника органу Мінприроди (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою.
 
     2.4. При перевірці об'єктів, які підпадають під дію Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), державні інспектори повинні мати при собі допуск установленого зразка і пред'являти зазначений документ на вимогу керівництва суб'єкта господарювання.
 
3. Планові та позапланові перевірки
 
     3.1. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 
     3.2. Планова перевірка здійснюється відповідно до квартального плану діяльності органу Мінприроди і проводиться за наказом органу Мінприроди.
 
     3.3. Орган Мінприроди не пізніше як за десять днів до початку проведення перевірки надсилає рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу Мінприроди, або вручає особисто посадовій особі суб'єкта господарювання під розписку повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 2).
     У повідомленні про проведення планової перевірки зазначається дата початку та закінчення перевірки, найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка, найменування органу Мінприроди.
 
     3.4. Тривалість планової перевірки не повинна перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єкта малого підприємництва - п'яти робочих днів. Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.
 
     3.5. Позаплановою перевіркою є перевірка, яка не передбачена планом роботи органу Мінприроди.
 
     3.6. Позапланова перевірка проводиться за наявності таких обставин:
     подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу Мінприроди про здійснення заходу державного нагляду (контролю) на його бажання;
     виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
     перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом Мінприроди;
     звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;
     неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.
 
     3.7. Під час проведення позапланової перевірки державні інспектори перевіряють питання, необхідність висвітлення яких стала підставою для її проведення, з обов'язковим зазначенням цих питань у направленні на проведення перевірки.
 
     3.8. Позапланова перевірка проводиться за наказом органу Мінприроди та направленням на проведення перевірки керівника органу Мінприроди або його заступника.
 
     3.9. Тривалість позапланової перевірки не повинна перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.
 
     3.10. Продовження терміну проведення позапланової перевірки з будь-яких підстав не допускається.
 
4. Порядок проведення перевірки
 
     4.1. Перевірка складається з таких основних частин:
     підготовка до перевірки;
     проведення перевірки;
     оформлення результатів перевірки (складання акта перевірки, оформлення інших матеріалів перевірки);
     обговорення результатів перевірки, підписання акта перевірки;
     застосування адміністративних стягнень до порушників законодавства про охорону навколишнього природного середовища (у разі виявлення порушень).
 
     4.2. Під час підготовки до перевірки державний інспектор, якому доручено її здійснення, зобов'язаний:
     підготувати проект наказу і направлення на проведення перевірки;
     повідомити суб'єкта господарювання про проведення планової перевірки;
     ознайомитися з матеріалами та актами попередніх перевірок об'єкта (у разі наявності);
     визначити перелік питань, які мають бути перевірені під час перевірки.
 
     4.3. Перед початком перевірки державні інспектори зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі направлення на перевірку та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу Мінприроди, і надати копію направлення.
 
     4.4. Під час проведення перевірки перевіряються наявність та чинність дозвільних документів, які підтверджують право на здійснення господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів (розміщення відходів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, викиди в атмосферне повітря з стаціонарних джерел, спеціальне використання природних ресурсів), транскордонним переміщенням об'єктів рослинного й тваринного світу, та інших документів, необхідних для здійснення перевірки.
 
     4.5. Крім цього, перевірка здійснюється на території суб'єкта господарювання - на виробничих майданчиках, у цехах, у місцях розташування обладнання, земельних ділянках, у тому числі територій та об'єктів природно-заповідного фонду, шляхом візуального огляду із застосуванням, у разі необхідності, інструментально-лабораторного, радіаційного та інших методів контролю.
 
     4.6. При здійсненні перевірок на об'єктах, діяльність чи експлуатація яких пов'язана із впливом на довкілля шляхом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти, розміщення відходів, забруднення ґрунтів, проводиться перевірка здійснення суб'єктом господарювання інструментально-лабораторних вимірювань при виробничому контролі за дотриманням встановлених нормативів, а також, у разі необхідності, здійснення відбору проб та інструментально-лабораторні вимірювання за дотриманням суб'єктами господарювання встановлених нормативів.
 
     4.7. Державні інспектори під час здійснення перевірок мають право:
     вимагати усунення виявлених порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища;
     відбирати зразки продукції, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного контролю, відповідно до закону;
     вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю;
     давати обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;
     накладати штрафні санкції та вживати заходів, передбачених законом.
 
     4.8. Державні інспектори зобов'язані:
     повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний контроль у межах повноважень, передбачених законом;
     не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час проведення заходів державного нагляду (контролю), якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій та пожеж;
     надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю) відповідно до вимог законодавства;
     забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною посадовим особам під час здійснення перевірок;
     ознайомлювати керівника суб'єкта господарювання, або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами державного нагляду (контролю) в строки, передбачені законом;
     дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання.
 
     4.9. Державні інспектори проводять перевірки об'єкта в присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноважених ним осіб.
 
     4.10. У разі, якщо державний інспектор не допускається до проведення перевірки, ним складається акт про відмову в проведенні перевірки. В цьому акті зазначаються посада, прізвище, ім'я, по батькові особи керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи, яку ознайомлено з актом та якій вручено акт під розписку, або робиться відмітка щодо відмови від ознайомлення з актом та його отримання. У разі, якщо керівник або уповноважена ним особа суб'єкта господарювання відмовляється від отримання акта про відмову особисто, такий акт із зазначенням в ньому реєстраційного номера передається через канцелярію суб'єкта господарювання або відправляється рекомендованим листом.
 
     4.11. Перевірка проводиться за оригіналами або належним чином оформленими копіями документів, наданими керівником або уповноваженою ним особою суб'єкта господарювання, щодо якого здійснюється перевірка.
     У разі виявлення фальсифікацій або підробок документів державні інспектори зазначають про це в акті перевірки та передають відповідні матеріали до правоохоронних органів згідно із законодавством.
 
     4.12. За фактами виявлених під час перевірки порушень державний інспектор має право одержувати усні або письмові пояснення від керівника або уповноваженої ним особи, особи, відповідальної на об'єкті за стан дотримання вимог природоохоронного законодавства. Такі пояснення долучаються до матеріалів перевірки.
 
     4.13. За результатами проведеної перевірки, в тому числі спільної з іншими органами державного нагляду (контролю), державним інспектором складається акт перевірки вимог природоохоронного законодавства (додаток 3).
 
     4.14. Не допускається включення до акта перевірки інформації або висновків, які не підтверджені документально, пропозицій, а також інформації, наданої правоохоронними органами.
 
     4.15. В акті перевірки зазначаються:
     дата та місце складання акта перевірки;
     тип перевірки;
     предмет державного нагляду (контролю);
     номер та дата видачі наказу, на підставі якого проводилася перевірка;
     прізвище, ініціали, посада державних інспекторів, які проводили перевірку;
     посади, прізвища та ініціали осіб, які були залучені до перевірки (за наявності);
     посада, прізвище та ініціали керівника або уповноваженої ним особи суб'єкта господарювання або прізвище фізичної особи - підприємця, що були присутні при перевірці;
     повне найменування суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) та його місцезнаходження;
     у разі, якщо ініціатором перевірки є інший орган влади, - номер, дата звернення і найменування відповідного органу;
     дата початку й закінчення перевірки;
     інформація про здійснення попередньої перевірки (за наявності);
     виявлені порушення й недоліки;
     конкретні природоохоронні заходи, які здійснюються на виконання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів;
     стан виконання виданих раніше приписів щодо усунення виявлених порушень (за наявності);
     обставини та суть порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (за наявності) з посиланням на нормативно-правові акти, вимоги яких порушені.
 
     4.16. До акта перевірки додаються (за наявності) порівняльні таблиці, графіки, схеми, оформлені належним чином, підписані та надані посадовими особами суб'єкта господарювання, що перевіряється.
     В акті перевірки також зазначається інформація, пов'язана з проведенням інструментально-лабораторного контролю (відбір проб та вимірювання безпосередньо на об'єкті перевірки), та зазначаються посилання на акти відбору проб та протоколи вимірювань.
 
     4.17. Якщо під час перевірки проводиться вилучення в установленому законодавством порядку знарядь добування об'єктів рослинного та тваринного світу, транспортних (в тому числі плавучих) засобів, зброї та боєприпасів, обладнання та предмети, що є знаряддям незаконного добування об'єктів рослинного та тваринного світу, незаконно добуті природні ресурси і продукцію, що з них вироблена, складається опис про їх вилучення в двох примірниках відповідно до Інструкції про порядок вилучення та передання на зберігання до органів внутрішніх справ вилученої у порушників природоохоронного законодавства вогнепальної та іншої зброї і боєприпасів, затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 31.03.2003 N 56/м ( z0298-03 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.04.2003 за N 298/7619, про що обов'язково зазначається в акті перевірки.
 
     4.18. У разі виявлення під час проведення перевірки порушення вимог природоохоронного законодавства, за які згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80732-1080731-10 ) передбачено адміністративна відповідальність, державні інспектори складають протокол про адміністративне правопорушення відповідно до наказу Мінприроди України від 05.07.2004 N 264 ( z0934-04 ) "Про затвердження Інструкції з оформлення органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України матеріалів про адміністративні правопорушення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2004 за N 934/9533.
 
     4.19. При встановленні під час перевірки порушення суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення (стаття 59-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) ( 80731-10 ), крім акта перевірки, складається протокол про адміністративне правопорушення українською та англійською мовами відповідно до Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України, затвердженого наказом Мінекобезпеки України від 26.10.95 N 116 ( z0478-95 ), зареєстрованого в Мін'юсті України 27.12.95 за N 478/1014.
 
     4.20. В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються державними інспекторами, які проводили перевірку, і всіма членами комісії (якщо перевірка проводилася комісією), керівником або уповноваженою особою суб'єкта господарювання. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями. Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід'ємною частиною акта перевірки. У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт, про це зазначається в акті перевірки.
 
     4.21. Один примірник акта перевірки (з відповідними додатками) передається керівнику (уповноваженій ним особі) суб'єкта господарювання, про що на останній сторінці примірників акта перевірки робиться відповідна відмітка за підписом особи, яка отримала акт перевірки, із зазначенням посади, прізвища та ініціалів, а також дати одержання акта. Другий примірник акта перевірки зберігається в органі Мінприроди.
 
     4.22. У разі, якщо посадова особа або уповноважений нею представник суб'єкта господарювання відмовляється від отримання акта перевірки особисто, то такий акт передається через канцелярію суб'єкта господарювання (із зазначенням вхідного реєстраційного номера) або відправляється рекомендованим листом.
     До примірника акта, який зберігається в органі Мінприроди, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення та вручення адресату акта перевірки.
 
     4.23. На підставі акта, який складено за результатами перевірки, протягом п'яти днів з дня її завершення, у разі виявлення порушень вимог природоохоронного законодавства складається припис про усунення порушень вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища (додаток 4).
 
     4.24. Припис щодо усунення порушень природоохоронного законодавства складається у двох примірниках, один з яких не пізніше п'яти робочих днів з дня складення акта надається керівнику суб'єкта господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, другий з підписом такої особи залишається в органі Мінприроди, який здійснював перевірку.
 
     4.25. У разі, якщо посадова особа або уповноважений нею представник суб'єкта господарювання відмовляється від отримання приписів особисто, припис відправляється рекомендованим листом.
 
     4.26. Строк виконання припису встановлює державний інспектор залежно від виявлених порушень природоохоронного законодавства, але не більше ніж 6 місяців. У разі неможливості виконання приписів у встановлені в них строки суб'єкт господарювання, що перевірявся, може звернутись до органу Мінприроди для їх продовження з обґрунтуванням та підтверджуючими документами, оформленими належним чином.
 
     4.27. У разі необхідності видачі, зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів, поводження з небезпечними хімічними речовинами, транскордонне переміщення об'єктів рослинного і тваринного світу, а також встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища відповідний орган Мінприроди вносить подання (додаток 5) про це до Мінприроди чи відповідного територіального органу Мінприроди.
 
     4.28. У разі виявлення під час проведення перевірок правопорушень, які містять ознаки злочину, відповідний орган Мінприроди не пізніше 10 робочих днів з дня оформлення відповідних матеріалів щодо такого правопорушення направляє їх до правоохоронних органів.
 
     4.29. Контроль за виконанням приписів, наданих за результатами перевірки, здійснює орган Мінприроди, який видав припис. Контроль за виконанням приписів, наданих за результатами перевірки проведеної Державною екологічною інспекцією, може бути покладено на орган Мінприроди відповідної території.
 
 Перший заступник начальника 
Державної екологічної інспекції В.Черевко

Додаток 1
до Порядку організації
та проведення перевірок
суб'єктів господарювання
щодо дотримання вимог
природоохоронного
законодавства
 
 _________________________________________________________________ 
(найменування органу Мінприроди)

НАПРАВЛЕННЯ
 
       на проведення _______________ перевірки 
(тип перевірки)
дотримання вимог природоохоронного законодавства

________________________________________________________________,
(найменування суб'єкта господарювання та/або його
відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та
по батькові фізичної особи - підприємця, щодо
діяльності яких буде проведена перевірка)
що знаходиться __________________________________________________
(місцезнаходження)

Відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища", Закону України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" та наказу органу Мінприроди від ___________20____ року
N _____________________________________
направляються: ___________________________________________________
(посади, прізвища, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________
для проведення у термін з ___ до ___ _____________20 ___ року
________________ перевірки дотримання вимог законодавства у сфері
(тип перевірки)
охорони навколишнього природного середовища.
Підстави для здійснення перевірки: ______________________________
Предмет перевірки: ______________________________________________
Попередню перевірку проведено: __________________________________
(термін проведення перевірки)
_________ ________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка

Додаток 2
до Порядку організації
та проведення перевірок
суб'єктів господарювання
щодо дотримання вимог
природоохоронного
законодавства
 
        __________________________________ 
(найменування органу Мінприроди)
____________________________ ____________________________ ____________________________
(найменування суб'єкта
господарювання або прізвище,
ініціали фізичної
особи - підприємця,
місцезнаходження)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планової перевірки
дотримання вимог природоохоронного законодавства

 
   Відповідно до  статті  20  Закону  України "Про охорону 
навколишнього природного середовища" та частини четвертої статті 5
Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності" у термін з ________________ до
_______________ 20___ року _______________________________________
(назва органу Мінприроди)
буде проведено планову перевірку дотримання вимог законодавства у
сфері охорони навколишнього природного середовища ________________
________________________________________________________________.
(найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого
підрозділу або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця, щодо діяльності
яких буде проведена перевірка)
_________ ____________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка

Додаток 3
до Порядку організації
та проведення перевірок
суб'єктів господарювання
щодо дотримання вимог
природоохоронного
законодавства
 
 _________________________________________________________________ 
(найменування органу Мінприроди)

АКТ
перевірки дотримання вимог
природоохоронного законодавства

 
 "____"_____________ 20____ року ____________________________ 
(місце складання акта)
Нами, ___________________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали осіб, що проводили перевірку)
________________________________________________________________,
із залученням __________________________________________________,
(посади, прізвища та ініціали)
у присутності ___________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника
_________________________________________________________________
(уповноваженої ним особи) суб'єкта господарювання)
відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища", Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
та згідно з наказом ___________________________________________
(назва органу Мінприроди)
від ___ ___________ 20__ року N _____ проведена________________
(планова, позапланова)
перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства
_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, що перевірявся)
Місцезнаходження суб'єкта господарювання ________________________ _________________________________________________________________
Керівник (уповноважена ним особа) суб'єкта господарювання _______ _________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали, телефон)
Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища (за
наявності): _____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, тел., факс)
За результатами перевірки встановлено: __________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Перевірку провели:
___________ _____________ _________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
При перевірці були присутні:
________________________________ __________ ___________________
(посада керівника суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарювання, уповноваженої
ним особи)
Акт складено у ___ примірниках.
Акт отримав:
____________ ____________ _______________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 4
до Порядку організації
та проведення перевірок
суб'єктів господарювання
щодо дотримання вимог
природоохоронного
законодавства
 
 _________________________________________________________________ 
(орган Мінприроди)
____________________________
(найменування суб'єкта
господарювання, прізвище
та ініціали його керівника)
____________________________
(поштова адреса)
____________________________

ПРИПИС
від ____________________ N _______

     Відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
 
діяльності" та Положення про ____________________________________, 
(назва органу Мінприроди
затвердженого __________________________________________________,
та реквізити наказу Мінприроди,
яким це Положення затверджено)
з метою усунення порушень природоохоронного законодавства,
виявлених під час перевірки дотримання вимог законодавства у сфері
охорони навколишнього природного середовища, проведеної
____ ____________ 20___ року, ________________________________________________________________,
(посади, прізвища та ініціали осіб,
що проводили перевірку)
ПРИПИСУЮ(ЄМО):
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст припису | Термін виконання | Обґрунтування | | з/п | | | | |----------+----------------+-------------------+----------------| | 1 | | | | |----------+----------------+-------------------+----------------| | 2 | | | | |----------+----------------+-------------------+----------------| | 3 | | | | ------------------------------------------------------------------
Контроль за виконанням припису покласти на ______________________ ________________________________________________________________.
(найменування органу Мінприроди)
     Цей припис підлягає обов'язковому виконанню у встановлені терміни.
     Суб'єкту господарювання, який отримав припис, необхідно направляти інформацію про виконання приписів не пізніше 3 днів після закінчення встановленого терміну виконання кожного пункту
 
приписів до _____________________________________________________. 
(найменування органу Мінприроди)
Припис видав(ли): _______________________________________________
(посада, підписи, прізвища та ініціали осіб,
_________________________________________________________________
які видали припис)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Припис до виконання прийняв:
__________ _________ ______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
     Припис направлено рекомендованим листом з повідомленням про
 
вручення _________ 20____ року __________________________________. 
(посада, прізвище та ініціали особи, яка відправила припис)

Додаток 5
до Порядку організації
та проведення перевірок
суб'єктів господарювання
щодо дотримання вимог
природоохоронного
законодавства
 
 _________________________________________________________________ 
(орган Мінприроди)
_______________________________
(найменування органу державної влади)
"____" _____________ 20___ року

ПОДАННЯ
про видачу, зупинення дії або анулювання
дозволу, ліміту, квоти
(необхідне підкреслити)
 
 _________________________________________________________________ 
(найменування органу Мінприроди,
що здійснив перевірку)

у період ___________________здійснено перевірку дотримання вимог
природоохоронного законодавства
________________________________________________________________,
(найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)
за результатами якої встановлено такі порушення: ________________
_________________________________________________________________
(суть виявлених порушень)
Відповідно до __________________________________________________
(нормативно-правовий акт, на підставі
якого діє орган Мінприроди)
та ______________________________________________________________
(стаття відповідного закону, Кодексу України
про адміністративні правопорушення, вимоги яких порушено)
_________________________________________________________________
(найменування органу Мінприроди)
вносить подання про _____________________________________________
(видачу, зупинення дії чи анулювання дозволів, лімітів, квот)
Про прийняте рішення просимо повідомити ________________________.
(найменування органу Мінприроди)
     Додатки:
     1. Копія акта перевірки на ___арк.
     2. Копія (копії) приписів на __ арк.
     3. Копія (копії) протоколів про адміністративні правопорушення на __ арк.
 
 Керівник (заступник керівника) 
органу Мінприроди __________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)