Орігінал знаходиться тут zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0934-04

 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
05.07.2004 N 264
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2004 р.
за N 934/9533

 
Про затвердження Інструкції з оформлення
органами Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України матеріалів
про адміністративні правопорушення
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 346 ( z0952-06 ) від 24.07.2006 N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 N 11 ( z0150-10 ) від 13.01.2010 N 552 ( z1311-10 ) від 07.12.2010 }

 
     Відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-1080732-10 ) та з метою дотримання органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України законодавства при здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Інструкцію з оформлення органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.
 
     2. Начальнику Державної екологічної інспекції Г.Пузі:
     забезпечити подання наказу на державну реєстрацію в установленому порядку до Міністерства юстиції України;
     після реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування в необхідній кількості та доведення до органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України;
     забезпечити контроль за виконанням наказу органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
 
     3. Державній екологічній інспекції, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, Державним екологічним інспекціям в областях, містах Києві та Севастополі, Державній екологічній інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції, Державній екологічній інспекції Азовського моря дотримуватися вимог цієї Інструкції.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
 
     4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Державної екологічної інспекції Г.Пугу.
 
     5. Скасувати наказ Мінекобезпеки України від 21.04.98 N 58 "Про затвердження Методичних вказівок про порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників природоохоронного законодавства".
 
 Міністр                         С.Поляков 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
05.07.2004 N 264
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2004 р.
за N 934/9533

 
ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення органами Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України
матеріалів про адміністративні правопорушення

 
{ У тексті Інструкції та відповідних додатків до неї слова "відділу державної виконавчої служби" замінено словами "органу державної виконавчої служби" згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 346 (z0952-06 ) від 24.07.2006 }
 
{ У тексті та додатках Інструкції слова "Мінприроди України" замінено словом "Мінприроди" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }

 
1. Загальні положення
 
     1.1. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-1080732-10 ) (далі КУпАП), цією Інструкцією з оформлення органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України матеріалів про адміністративні правопорушення (далі - Інструкція) та іншими нормативними і законодавчими актами.
 
     1.2. Інструкція визначає порядок оформлення матеріалів посадовими особами Державної екологічної інспекції, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, Державної екологічної інспекції в областях, містах Києві та Севастополі, Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції, Державної екологічної інспекції Азовського моря (далі - органи Мінприроди) при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, а також встановлює порядок їх обліку.
{ Пункт 1.2 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
 
2. Оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення
 
     2.1. При вчиненні громадянами і посадовими особами адміністративних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища уповноважені на те посадові особи органів Мінприроди та громадські інспектори з охорони довкілля згідно зі статтею 255 КУпАП ( 80732-10 ) складають протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додатки 1 та 2).
 
     2.2. При виявленні порушень вимог природоохоронного законодавства, які вчинені посадовими особами підприємств, установ та організацій, їх структурних або відокремлених підрозділів, незалежно від форм власності та видів господарської діяльності, протокол про адміністративне правопорушення складається відносно особи, яка вчинила порушення природоохоронного законодавства, а якщо таку особу встановити неможливо, - то відносно посадової особи, яка відповідає за стан охорони навколишнього природного середовища на даному підприємстві, а у разі, якщо така особа не призначена - стосовно керівника підприємства, установи чи організації.
{ Пункт 2.2 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
 
     2.3. Протокол складається на місці виявлення правопорушення. У разі неможливості складення протоколу на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим, посадові особи органів Мінприроди можуть доставляти порушника(ів) до органів, визначених у статті 259 КУпАП ( 80732-10 ). { Абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
     В разі вчинення адміністративних правопорушень, визначених статтею 258 КУпАП ( 80732-10 ), якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але порушник оспорює стягнення, що на нього накладається за вчинення правопорушення, то складається протокол про адміністративне правопорушення.
 
     2.4. При складанні протоколу вказується частина статті та стаття КУпАП ( 80731-1080732-10 ), згідно з якою наступає адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії.
     У протоколі обов'язково зазначаються:
     дата і місце його складання (число, місяць і рік складання протоколу, найменування населеного пункту, де його складено);
     посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала протокол;
     відомості про особу порушника, а саме:
     прізвище, ім'я, по батькові;
     число, місяць, рік та місце народження;
     сімейний стан, у тому числі кількість утриманців (у разі наявності інформації); { Абзац восьмий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
     фактичне місце проживання (поштова адреса);
     місце роботи (повна назва підприємства без застосування абревіатур та його поштова адреса) або навчання особи, а якщо особа не працює, то про це робиться відмітка;
     відомості щодо заробітної плати (у разі наявності інформації); { Абзац одинадцятий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
     посада особи, що вчинила порушення (для посадових осіб);
     паспорт (серія, номер, ким і коли виданий) або інший документ, що посвідчує особу;
     місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення. Суть правопорушення повинна бути описана таким чином, щоб вона найточніше відповідала термінології, що вживається у законах України, які передбачають відповідальність;
     нормативно-правові акти, які передбачають відповідальність за вчинене правопорушення (з обов'язковим зазначенням статей (їх частин), пунктів, абзаців тощо);
     прізвища, ім'я та по батькові, адреси свідків, якщо вони є. У протоколі може зазначатися як домашня адреса, так і адреса службової особи або контактний телефон, за яким їх можна викликати;
     пояснення порушника;
     інші відомості, необхідні для вирішення справи (відомості про наявність актів обстеження підприємств, установ, організацій і об'єктів, відмітки про наявність документів та речей, які слугують доказами в справі, тощо);
     заподіяна матеріальна шкода (у разі наявності);
     відмітка про отримання особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, другого екземпляра протоколу. { Пункт 2.4 доповнено абзацом двадцятим згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 11 ( z0150-10 ) від 13.01.2010 }
 
     2.5. У разі, якщо виявлено факт заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, однак особу порушника встановити неможливо (порушник вчинив правопорушення і зник з місця події), посадовою особою органу Мінприроди на місці виявлення такого порушення складається акт (за формою, наведеною у додатку 2 до Інструкції про порядок вилучення та передання на зберігання до органів внутрішніх справ вилученої у порушників природоохоронного законодавства вогнепальної та іншої зброї і боєприпасів, затвердженої наказом Мінекоресурсів від 31.03.2003 N 56/м ( z0298-03 ), зареєстрованої в Мін'юсті 14.04.2003 за N 298/7619).
     Складений акт протягом трьох днів з моменту виявлення правопорушення направляється до органу внутрішніх справ за місцем його вчинення для встановлення особи правопорушника.
     Виявлені на місці вчинення правопорушення об'єкти тваринного та рослинного світу вилучаються, про що зазначається в акті.
{ Пункт 2.5 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
 
     2.6. Відповідно до статей 11 та 19 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ) усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком державною мовою.
 
     2.7. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, на яку він складений.
 
     2.8. При складанні протоколу слід чітко та розбірливо викладати всі відомості, передбачені формою протоколу, звертаючи особливу увагу на точність і повноту викладення складу порушення, які саме речі, предмети і документи вилучені за фактом виявленого порушення, їх індивідуальні ознаки, кількість, номери тощо.
     Відповідно до статті 265 КУпАП ( 80732-10 ) речі й документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час огляду речей, вилучаються посадовими особами органів Мінприроди, про що в протоколі про адміністративне правопорушення робиться запис, які саме речі, предмети, документи вилучені у особи, вказуються їх індивідуальні ознаки, номери тощо, а при потребі - місце та обставини їх виявлення, якщо це має суттєве значення при розгляді справи.
     Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, що їх визначають органи (посадові особи) Мінприроди, яким надано право провадити вилучення речей і документів. На вилучені речі та документи порушнику видається опис (за формою, наведеною у додатку 1 до Інструкції про порядок вилучення та передання на зберігання до органів внутрішніх справ вилученої у порушників природоохоронного законодавства вогнепальної та іншої зброї і боєприпасів, затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 31.03.2003 N 56/М ( z0298-03 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.04.2003 за N 298/7619).
 
     2.9. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол складається на кожну особу окремо.
     Якщо однією особою вчинено два або більше адміністративних правопорушень, то адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.
     Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим самим органом Мінприроди (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.
 
     2.10. Якщо правопорушення пов'язане зі шкодою, заподіяною навколишньому природному середовищу (забруднення або засмічення земель, вод тощо), то про це зазначається в протоколі.
 
     2.11. Протокол підписується особою, яка його склала, порушником (законними представниками) і свідками, якщо вони є.
     У разі відмови порушника від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.
     Порушник має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підписання. У разі коли порушник пише пояснення на окремому аркуші, в протоколі про це робиться відмітка.
 
     2.12. Протокол складається в двох примірниках. У разі, якщо матеріали про правопорушення надсилаються до прокурора, органу досудового слідства чи дізнання, копія цих матеріалів, засвідчена в установленому порядку, залишається у посадової особи, яка їх склала.
{ Пункт 2.12 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 11 (z0150-10 ) від 13.01.2010 }
 
     2.13. Особа, яка склала протокол, роз'яснює порушнику його права та обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, ( 80732-10 ) про що порушник ставить свій підпис, а в разі відмови від підпису робиться відмітка у протоколі, та вручається чи надсилається повідомлення щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення (додаток 3).
{ Пункт 2.13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
 
     2.14. Протокол надсилається органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення.
{ Пункт 2.14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
 
3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
 
     3.1. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються посадовими особами Мінприроди згідно зі статтею 242-1 КУпАП ( 80732-10 ) та за місцем його вчинення (стаття 276 КУпАП).
     Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80 і 81 КУпАП ( 80731-10 ), можуть також розглядатися за місцем проживання порушників. В таких випадках матеріали направляються до відповідного органу Мінприроди рекомендованим листом із повідомленням про вручення.
     При підготовці справи про адміністративне правопорушення до розгляду посадова особа Мінприроди обов'язково вирішує питання, визначені статтею 278 КУпАП ( 80732-10 ).
 
     3.2. Справа про адміністративне правопорушення за статтями, підвідомчими для розгляду органам Мінприроди, розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи (стаття 277 КУпАП ( 80732-10 ).
 
     3.3. Справа розглядається в присутності порушника або його законного представника.
     Розгляд справи при відсутності порушника може бути лише у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення порушника про місце і час розгляду справи (наявність отриманого порушником повідомлення про дату та місце розгляду справи, засвідченого підписом порушника чи працівника поштового відділення) і якщо від нього не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
 
     3.4. Посадова особа при розгляді справи про адміністративні правопорушення зобов'язана з'ясувати:
     чи було вчинено адміністративне правопорушення;
     чи винна дана особа у його вчиненні;
     чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
     чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність;
     чи заподіяно майнову шкоду, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
 
     3.5. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення. У разі відмови у порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про відмову у порушенні кримінальної справи або про її закриття (стаття 38 КУпАП ( 80731-10 ).
 
     3.6. Якщо при розгляді справи посадова особа прийде до висновку, що у порушенні є ознаки злочину, вона передає матеріали прокурору, органу попереднього слідства чи дізнання (стаття 253 КУпАП ( 80732-10 ). При цьому виноситься постанова про закриття справи (додаток 4), яка передається разом з матеріалами та супровідним листом.
 
     3.7. При закритті справи за наявності обставин, передбачених статтею 247 КУпАП ( 80732-10 ), виноситься постанова про закриття справи.
 
     3.8. У разі отримання посадовою особою, яка розглядає матеріали прокурора, органу досудового слідства чи дізнання щодо відмови у порушенні кримінальної справи або коли справа цими органами закрита, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, посадова особа під час розгляду справи повинна керуватися вимогами пункту 8 статті 247 КУпАП ( 80731-10 ) (щодо неможливості розпочати провадження у справі про адміністративне правопорушення, якщо є не скасована постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення по тому самому факту щодо особи, яка притягається до відповідальності). Попередня постанова про закриття справи підлягає обов'язковому скасуванню після чого провадження у справі про адміністративне правопорушення підлягає відновленню.
 
     3.9. Усі матеріали на кожного правопорушника формуються в окремі справи про адміністративне правопорушення. Справа на правопорушника оформляється з моменту складання протоколу. У справі накопичуються усі матеріали, які стосуються правопорушення, а саме: протокол про адміністративне правопорушення, протоколи лабораторно-аналітичних досліджень, висновки експертиз, повідомлення про попередження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи у разі відсутності відповідної відмітки у протоколі про адміністративне правопорушення, засвідченої її підписом, письмові пояснення, повідомлення, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, листування з порушником, з органами державної виконавчої служби, суду, внутрішніх справ, документи, які підтверджують сплату штрафу порушником, у разі наявності майнової шкоди - документи про відшкодування шкоди, а також інші документи та матеріали, які мають відношення до згаданої справи.
     У справі оформлюється титульний лист, на зворотному боці якого подається опис документів та матеріалів, що є у справі (додаток 5).
 
4. Постанова по справі про адміністративне
правопорушення
 
     4.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, посадова особа виносить постанову по справі відповідно до статті 283 КУпАП ( 80732-10 ) (далі - постанова). Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.
 
     4.2. Копія постанови у триденний термін вручається або надсилається поштою особі, щодо якої її винесено. Якщо копія постанови вручатиметься особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, особисто, то в постанові вказується дата вручення копії і ставиться підпис правопорушника. У разі якщо копія постанови висилається рекомендованим листом із поштовим повідомленням, про це робиться відповідна відмітка у справі, до якої долучається корінець поштового повідомлення про її отримання.
 
     4.3. Посадова особа, яка розглядала матеріали справи, згідно зі статтею 284 КУпАП ( 80732-10 ) виносить одну з таких постанов:
     про накладення адміністративного стягнення (додаток 6);
     про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП ( 80731-10 ) (додаток 7);
     про закриття справи (додаток 4).
 
     4.4. Відповідно до вимог статті 283 КУпАП ( 80732-10 ) та статті 19 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) постанова повинна містити:
     найменування посадової особи (повну назву посади, прізвище, ім'я та по батькові), яка винесла постанову;
     дату (число, місяць і рік) розгляду справи та номер постанови;
     відомості про особу, щодо якої розглядається справа: прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, адреса місця проживання та місце роботи або навчання (назва і адреса установи, організації, підприємства або навчального закладу), посада (для посадових осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер особи (у разі наявності);
     викладення обставин, установлених при розгляді справи (обставини зазначаються із застосуванням термінології відповідних статей КУпАП ( 80731-1080732-10 ) законодавчих та нормативно-правових актів, вимоги яких порушені);
     зазначення нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;
     прийняте по справі рішення;
     порядок виконання постанови;
     дату набрання чинності рішенням;
     строк пред'явлення виконавчого документа до виконання;
     вказівку про порядок і строк її оскарження.
 
     4.5. При накладенні адміністративного стягнення у вигляді штрафу прописом зазначається його сума та реквізити банківської установи.
     Постанова за справою містить вказівку про порядок і строк її оскарження, а також відомості про її виконання.
 
     4.6. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника, якщо до нього доцільно застосовувати захід громадського впливу, то особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, звільняється від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу (стаття 21 КУпАП) ( 80731-10 ), у зв'язку з чим виноситься постанова про закриття справи (стаття 284 КУпАП) ( 80732-10 ).
{ Пункт 4.6 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 552 ( z1311-10 ) від 07.12.2010 }
 
     4.7. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу, а у разі подання постанови до органу державної виконавчої служби скріплюється печаткою.
{ Пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
 
     4.8. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-1080732-10 ) та іншими законами України (стаття 299 КУпАП).
     При оскарженні або опротестуванні постанови про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення, за винятком постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.
     Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання органом (посадовою особою), який виніс постанову.
 
     4.9. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі зупинення виконання постанови відповідно до статті 291 КУпАП (80732-10 ) перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 КУпАП перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.
{ Пункт 4.9 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
 
     4.10. Постанову у десятиденний термін з дня винесення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, або потерпілою особою у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в суд, рішення якого є остаточним.
{ Пункт 4.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
 
     4.11. При оскарженні постанови по справі про адміністративне правопорушення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) скарга на постанову про накладення адміністративного стягнення (надалі - скарга) подається посадовій особі, яка винесла постанову.
     Подана скарга з необхідними матеріалами (копії протоколу, постанови про накладення штрафу, акта обстеження, приписів тощо) протягом трьох діб надсилається відповідним органом Мінприроди до вищестоящого органу (посадовій особі), правомочному її розглядати (стаття 288 КУпАП ( 80732-10 ).
 
     4.12. Скарга, повинна містити:
     прізвище, ім'я, по батькові особи, яка оскаржує постанову за справою;
     фактичне місце проживання;
     відомості щодо постанови, яка оскаржується (номер, дата винесення, посаду особи, яка наклала стягнення);
     мотиви, з яких особа звернулась зі скаргою.
 
     4.13. Скарга повинна бути розглянута посадовою особою вищестоящого органу або його заступником у десятиденний термін з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.
     Відповідно до статті 293 КУпАП ( 80732-10 ) орган Мінприроди (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень: 1) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест - без задоволення; 2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; 3) скасовує постанову і закриває справу; 4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.
 
     4.14. Копія рішення про розгляд скарги (протесту прокурора) на постанову про накладення адміністративного стягнення (додаток 9) протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві (направляється копія рішення) в такий самий термін (статті 295 КУпАП ( 80732-10 ).
 
     4.15. Постанова може бути опротестована прокурором. Протест прокурора розглядається правомочною посадовою особою органу Мінприроди в десятиденний термін з дня надходження протесту.
     Про результати розгляду протесту повідомляють прокурора (додаток 9), а при зміні розміру штрафу або скасуванні постанови - і особу, що притягалася до адміністративної відповідальності та, у разі необхідності, відповідний орган державної виконавчої служби. { Абзац другий пункту 4.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
 
     4.16. Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги або протесту, за винятком постанов про застосування заходів стягнення, передбачених статтями 26 і 32 КУпАП ( 80731-10 ) , а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення (стаття 291 КУпАП ( 80732-10 ).
     Принесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови до розгляду протесту.
 
     4.17. Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум, оплатно вилучених предметів, а також скасування інших обмежень, пов'язаних з цією постановою. У разі неможливості повернення предмета повертається його вартість.
 
     4.18. Порушник повинен сплатити штраф не пізніше п'ятнадцяти днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.
 
     4.19. У разі несплати правопорушником штрафу в строк, зазначений у пункті 4.18 цієї Інструкції, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна у порядку, встановленому законом (стаття 308 КУпАП ( 80732-10 ).
 
     4.20. Про примусове стягнення суми штрафу до органів державної виконавчої служби подається оригінал постанови про накладення адміністративного стягнення та відповідна заява (додаток 10).
{ Пункт 4.20 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
 
     4.21. Контроль за виконанням постанови та вирішенням пов'язаних з цим питань здійснюється посадовою особою, що винесла постанову, або посадовою особою, яка відповідає за ведення адміністративного провадження у відповідному органі Мінприроди.
{ Пункт 4.21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
 
     4.22. У разі коли протокол про адміністративне правопорушення не складається на місці вчинення адміністративного правопорушення, порушникові видається квитанція встановленого зразка, яка є документом суворої фінансової звітності (відповідно до Інструкції щодо застосування і заповнення квитанцій при стягненні штрафів (готівкою) на місці скоєння адміністративних правопорушень в галузі охорони навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 09.10.1997 N 162 ( z0027-98 ) і зареєстрованої у Мін'юсті України 21.01.1998 за N 27/2467).
 
5. Діловодство у справах про адміністративні
правопорушення
 
     5.1. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення повинні бути надруковані у друкарні, мати єдину наскрізну нумерацію в межах відповідного органу Мінприроди (держуправління, інспекції тощо), зареєстровані в бухгалтерії цих органів, видаватися і обліковуватися у відповідному порядку.
     Облік виготовлених, виданих та використаних бланків протоколів ведеться особою, яка відповідає за ведення адміністративного провадження в органі Мінприроди.
     Контроль за обліком виготовлених, виданих та використаних бланків протоколів здійснюється посадовою особою органу Мінприроди, що призначається відповідним наказом.
     Зіпсовані бланки протоколів з відповідними письмовими поясненнями знаходяться у відповідальної особи, що здійснює контроль за їх обліком.
 
     5.2. Постанови мають наскрізну нумерацію органу або підрозділу органу Мінприроди, починаючи з першого номера, в межах календарного року. Винесені за результатами розгляду адміністративних справ постанови реєструються в Журналі реєстрації постанов (додаток 8), сторінки якого пронумеровуються, прошнуровуються, скріпляються гербовою печаткою та підписом керівника органу Мінприроди, в якому розглядалися справи. Допускається ведення журналів в окремих структурних підрозділах органу Мінприроди.
     Ведення Журналу реєстрації постанов по справах про адміністративні правопорушення здійснюється особою, визначеною керівником органу Мінприроди.
{ Пункт 5.2 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
 
     5.3. Облік постанов також здійснюється посадовою особою органу Мінприроди, яка розглядала справу, шляхом реєстрації їх у Журналі реєстрації постанов по справах про адміністративні правопорушення.
 
     5.4. До Журналу реєстрації постанов по справам про адміністративні правопорушення заносяться: номер та дата винесення постанови; відомості про посадову особу, яка винесла постанову; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності; номер та дата складання протоколу про адміністративне правопорушення; відомості про особу, яка склала протокол; зміст правопорушення та стаття КУпАП ( 80731-1080732-10 ) за протоколом; результати розгляду справи; дата вручення копії постанови особисто чи відправлення поштою з повідомленням про вручення; дата оплати штрафу; вид адміністративного стягнення; відмітка про стягнення; номер платіжного документа; примітка.
{ Пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
 
     5.5. Термін зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення встановлюється чинним законодавством.
 
 Начальник Державної 
екологічної інспекції Г.Пуга

Додаток 1
до Інструкції з оформлення
органами Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення
(у редакції наказу
Мінприроди
від 13.01.2010 N 11
z0150-10 )
 
Перший екземпляр
 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
 _________________________________________________________________ 
(найменування органу Мінприроди)
Місцезнаходження ______________ Телефон ________ Факс ___________

ПРОТОКОЛ N ____
про адміністративне правопорушення

 
   ____ __________ 20____ року _________________________________ 
(місце складання протоколу)
Я, __________________________________________________________
(повна назва посади, прізвище, ім'я та по батькові
посадової особи, яка склала протокол)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
склав цей протокол про те, що гр. (гр-ка) _______________________
________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
дата __________________ та місце народження _____________________
________________________________________________________________,
який (яка) проживає за адресою __________________________________
_________________________________________________________________
і працює (навчається) на посаді _________________________________
________________________________________________________________,
(повна назва місця роботи чи навчання
із зазначенням поштової адреси)
сімейний стан ____________, кількість утриманців _______________,
заробітна плата _________________ грн.,
ідентифікаційний номер (за наявності) __________________________,
здійснив (ла) адміністративне правопорушення, відповідальність за
яке передбачена ч. __ статті ________, а також статтею(ями)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Кодексу України про адміністративні правопорушення, тим, що
о___ год. ___ хв. ____ ___________ 20____ року
_________________________________________________________________
(місце, суть правопорушення)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
що є порушенням _________________________________________________
(назви закону та інших нормативно-правових актів із
зазначенням статей та пунктів, вимоги яких порушені)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Унаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства
державі заподіяна шкода __________________________________________
(суть заподіяної шкоди)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Порушником пред'явлені такі документи, що засвідчують його
особу: ___________________________________________________________
(назва документа, серія, номер, ким і коли виданий)
_________________________________________________________________
У порушника виявлені: _______________________________________
_________________________________________________________________
і вилучені згідно з описом N ________ від _______________________
_________________________________________________________________
(на всі вилучені речі обов'язково видавати опис,
який підписує складач протоколу)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
На місці правопорушення відібрані проби: ____________________
_________________________________________________________________
(час відбору проб, N акта чи протоколу)
_________________________________________________________________
Інші відомості, необхідні для вирішення справи: _____________
_________________________________________________________________
(чи притягувалася раніше особа до адміністративної
відповідальності, якщо так, то ким, коли і за що,
обставини, що пом'якшують або обтяжують
відповідальність, тощо)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Чи чинив порушник опір (описати докладно): __________________
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Пояснення порушника та його зауваження до змісту протоколу чи
мотиви відмови від його підписання: ______________________________
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться
о _________ год. _________ хв. _____ _________ 20___ року в
приміщенні _______________________________________________________
(повна назва органу, в якому відбудеться розгляд справи)
за адресою: _____________________________________________________
(повна адреса місця, де відбудеться розгляд справи)
Додатки (якщо вони є): ______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ __________________________________________________________________
     Порушнику роз'яснено права відповідно до статті 268 КУпАП, зокрема: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою і користуватися послугами переклаача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі; а також про те, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а у разі відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
 
 _________________________________________________________________ 
(П.І.Б. особи, якій роз'яснено права, та її підпис)
     Підписи:
 
     Посадової особи, яка склала протокол:
 
       ________________    _____________________________ 
(підпис) (прізвище, ініціали)
     Особи, яка вчинила адміністративне правопорушення:
 
       ________________    _____________________________ 
(підпис) (прізвище, ініціали)
     Свідків (за наявності):
 
       ________________    _____________________________ 
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________
(місце проживання)
________________ ____________________________,
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________
(місце проживання)
Відмітка про отримання другого екземпляру протоколу
N __________ про адміністративне правопорушення:
_______________________________ __________________________
(підпис особи, яка вчинила (прізвище, ініціали)
адміністративне правопорушення)
Другий екземпляр
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
_________________________________________________________________
(найменування органу Мінприроди)
Місцезнаходження ____________ Телефон ________ Факс _________