§ 7. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності

 
 

Порядок адміністративного провадження включає кілька передбачених законом стадій:
– (І) прийняття справи про адміністративні правопорушення до розгляду;
– (II) розгляд справи та оцінка її фактичних обставин і доказів;
– (III) ухвалення та опротестування постанови (рішення);
– (IV) оскарження та опротестування постанови (рішення);
– (V) виконання постанов (рішень) про накладання адміністративних стягнень.
Суть першої стадії (І) полягає у складенні протоколу уповноваженою на те особою або представником громадського формування, до яких належать посадові особи виконавчих органів сільських, селищних рад, органів внутрішніх справ, транспорту, громадські інспектори охорони природи та інші (С.255 КпАП).
Наявність протоколу про адміністративне порушення свідчить про те, що є підстави для порушення справи.
Перша стадія провадження у справах про адміністративне порушення закінчується з моменту надсилання протокола органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про дане порушення. До нього можуть додаватися пояснення свідків, протокол вилучення речей тощо.
Друга стадія (II) полягає у тому, що компетентний орган (посадова особа) проводить остаточне розслідування у справі і дає правову оцінку діям особи, яку зазначено у протоколі як правопорушника.
Отримавши матеріали справи, компетентний орган (посадова особа) готує її до розгляду і вирішує:
– чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адмінпорушення;
– чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце розгляду;
– чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
– чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягується до адмін-відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.
Справа про адмінпорушення розглядається відкрито, як правило, за місцем його вчинення, у п’ятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою) протоколу про адмінпорушення та інших матеріалів справи.
Третя стадія (III). Розглянувши справу, орган (посадова особа) виносить постанову у справі чи рішення.
Після розгляду справи орган (посадова особа) виносить, згідно із ст. 284 КпАП, одну з наступних постанов:
– про накладання адміністративного стягнення;
– про застосування заходів впливу, передбачених ст. 24 КпАП;
– про закриття справи.
Адміністративне стягнення оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під розписку або надсилається особі, щодо якої її винесено.
Оголошенням постанови у справі закінчується стадія розгляду справи про адміністративне порушення.
Четверта стадія (ІV). Постанову у справі про адмінпорушення може оскаржити особа, щодо якої її винесено, а також потерпілий.
За загальним правилом скарга подається до органу (посадовій особі), який виніс постанову у справі, і протягом трьох діб надсилає її разом із справою органу (посадовій особі), який уповноважений її розглядати.
Потім вона перевіряється на законність і обгрунтованість винесеної постанови, тобто встановлює чи дійсно у діях особи є склад правопорушення, чи правильно оформлено документи у справі, чи не перевищив орган (посадова особа), який розглядав справу, своїх повноважень тощо.
Після цього орган (посадова особа), який розглядав скаргу ( протест), може прийняти одне з наступних рішень:
– залишити постанову без зміни, а скаргу або протест – без задоволення;
– скасувати постанову і закрити справу;
– скасувати постанову і надіслати справу на новий розгляд;
– змінити захід стягнення у межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адмінпорушення, з тим, щоб стягнення не було посилено.
Якщо постанову винесено органом некомпетентним розглядати справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи).
П’ята стадія (V). Її суть полягає у практичній реалізації адмінстягнення, що призначене правопорушнику постановою.
Порядок виконання постанов про накладання адміністративних стягнень врегульований у розділі 5 КпАП, Митному кодексі та інших законодавчих актах. Необхідною умовою виконання постанови є набуття чинності.
Безпосереднє виконання постанов покладено на уповноважені на це органи: органи внутрішніх справ, судових виконавців, митні органи та інші.
Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладання адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою особою), який виніс постанову.